قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز تا بعدر از پرواز No Show

B/E/H/K/L/M/N/Q/R/S/U/V/W/Y BB/EB/HB/KB/LB/MB/NB/RB/UB/VB WB/YB/BD/ED/HD/KD/LD/ND/QD/RD
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
UD/VD/WD/YD/BE/EE/HE/KE/LE/ME NE/QE/RE/SE/UE/VE/AA/AB/AC/AD/AE
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
WE/YE/BF/EF/HF/KF/LF/MF/NF/QF RF/SF/UF/VF/WF/YF/BH/EH/KH/LH MH/NH/QH/RH/SH/UH/VH/WH/YH/BM
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
EM/HM/KM/LM/MM/QM/RM/SM/VM/WM YM/BN/EN/LN/MN/NN/NV/WN/YN/BO
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید