قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز تا بعدر از پرواز No Show

B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB WB YB BD ED
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WFYF BH EH KH LH MH NH QH RH SH UH VH WH YH BM
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN VN WN YN BO
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید