قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از زمان خرید تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز 3 تا 12 ظهر روز قبل پرواز

از 12 ظهر 1 روز قبل پرواز تا 3 ساعت به پرواز

از 3 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و no show

U,D,R,O,M
%30 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%65 جریمه
F,E,X,Z,H
%50 جریمه
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
L,LP,P,B,S,Y,N
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%70 جریمه
NQ,Q,K,V,I,J
%50 جریمه
%50 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید