قوانین کنسلی ایرلاین وارش

رده - کلاس نرخی

از 15دقیقه بعد از صدور بلیت تا 12ظهر سه روز پیش از پرواز

از 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز

از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز

از سه ساعت پیش از پرواز تا بعد از پرواز NoShow

LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LP,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%90 جریمه
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
%20 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%80 جریمه
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
MD/MF/MG/MH/MI/MK/MM/MN/MO/MP/MQ/MR/MS/MU/MV/MY/MZ
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه

در خبرنامه ما عضو شوید تا از تخفیف های شگفت انگیز ما باخبر شوید